Qui sommes-nous ? – Кои сме ние ?

🇫🇷  Une vie épanouie passe par des besoins fondamentaux, comme celui de manger, de boire ou encore de dormir. Mais il est tellement important de pouvoir accéder à l’éducation et à la connaissance : c’est ce qui rend cette vie tellement intéressante et passionnante.

C’est en suivant ces bases, et en partant du principe que tout le monde devrait être en droit de les obtenir que Bel Idéal compte mener ses actions, autour de son suejet :  L’éducation de  L’enfance en Macédoine du Nord

Derrière ces actions se trouve Jade Benrejdal, porteuse d’un Bel Idéal.

____________________________________

 🇲🇰 Животот поминува низ основните потреби, како што се јадење, пиење, па дури и спиење. Но, толку многу е важно да се има пристап до образование и знаење: тоа е она што го прави животот толку интересен и возбудлив.

Токму следејќи ги овие основни потреби и претпоставувајќи дека секој треба да има право да ги добие, Бел Идеал има намера да ги спроведе своите активности токму на оваа тема: Образование за децата во Северна Македонија.

Зад овие постапки стои Жаде Бенреждал, основач на Бел Идеал.

Jade, porteuse d’un Bel Idéal - Жаде (Jade), основач на Бел идеал

🇫🇷  Jade Benrejdal, ex-Présidente du premier réseau d’agents mandataires immobilier de l’hexagone I@D, souhaite aujourd’hui mettre au service des plus démunis la richesse de son parcours, de son expérience. Son « Bel Idéal », c’est que chacun puisse disposer de l’essentiel pour accéder à une vie meilleure.

Alors âgée de six ans, Jade Bojkovska de son nom de jeune fille, quitte son petit village Macédonien, éloigné de tout, pour la France. Son père, maçon, a été appelé comme beaucoup à combler la pénurie de main d’œuvre qui sévissait déjà en France au début des années 1970.

Sans transition, à son arrivée Jade entre au CP. Elle ne sait ni lire, ni écrire, ne parle pas français, et ne connait ni les codes, ni les usages de ce nouveau pays. De son arrivée en France, la fondatrice s’en souvient comme si c’était hier : « Avec le recul, je mesure la chance que j’ai eue d’avoir accès à un enseignement gratuit et de qualité, mais lors de mon arrivée en France, j’ai totalement perdu mes repères, ça a été une expérience très déstabilisante ». Elle ne sait pas encore l’impact qu’aura cette expérience sur ses engagements futurs.

Cette expérience, Jade veut à présent s’en servir pour aider, donner de l’espoir, et pour rêver avec tous ceux qui ne s’octroient pas ou plus ce privilège. « Mon ambition est, par des actions très concrètes, de faciliter la vie des gens, de la rendre plus légère. »

____________________________________

🇲🇰  Жаде Бенреждал (Jade Benrejdal), основач и поранешен претседател на првата мрежа на агенти за недвижности во Франција, I @ D France, денес им стои на располагање на најзагрозените за да им го пренесе искуството од својата кариера. Целта на „Бел идеал“ е дека секој може да ги има најважните работи за подобар живот.

Тогаш на шестгодишна возраст, Јадранка Бојковска, нејзиното моминско презиме, го напушта своето мало македонско село, далеку од се и заминува за Франција. Нејзиниот татко, sидар по професија, како и многумина други, беше повикан да го потполни недостатокот на работна сила во Франција во раните 1970 –ти.

Веднаш по нејзиното пристигнување, Жаде започна во забавиште. Таа не знае ниту да чита ниту да пишува, не зборува француски и не ги знае обичаите на оваа нова земја. Таа се сеќава на нејзиното пристигнување во Франција, како да беше вчера: « Гледајќи наназад, можам да видам колку имав среќа што имав пристап до бесплатно и квалитетно образование, но кога пристигнав во Франција, целосно ги загубив своите знаења, тоа беше многу вознемирувачко искуство за мене. » Таа сеуште не знае какво влијание ќе има ова искуство врз нејзините идни обврски.

Ова искуство, Жаде сака да го искористи за да помогне, да даде надеж и да сонува заедно со сите оние кои не си ја дозволуваат оваа привилегија. « Мојата амбиција е преку многу конкретни дејства, да го олеснам учењето, да го направам поедноставно и позабавно. »

L’entrée dans le monde de l’immobilier - Во светот на недвижностите

🇫🇷  Devenue maman jeune, Jade se consacre d’abord à sa famille avant de décider, après la naissance de son deuxième enfant, de se lancer dans le monde du travail.

Elle est embauchée par un grand constructeur de maisons individuelles, où elle reste sept ans. Jade y devient experte en gestion administrative et commerciale, en urbanisme et en financement immobilier pour les particuliers. Par la suite, elle obtiendra un BTS Professions Immobilières dans le cadre d’une VAE.

Ce que Jade apprécie par-dessus tout c’est le relationnel avec les clients qu’elle accompagne dans la durée, dont elle aime résoudre les problèmes parfois épineux.

Son autre sujet favori, c’est l’organisation : elle initie dans l’entreprise la rédaction de modes opératoires en vue de la formation et de l’intégration des futurs gestionnaires. Elle organise la structure de façon à ce que, d’une manière globale et sur tous les sujets, l’entreprise et ses salariés fonctionnent mieux et plus efficacement.

____________________________________

🇲🇰 Откако стана млада мајка, Жаде најпрво му се посвети на семејството пред да одлучи, по раѓањето на своето второ дете, да се впушти во светот на работата.

Ја вработил голем градител на индивидуални куќи, каде останала седум години. Жаде таму стана експерт за административен и комерцијален менаџмент, урбанистичко планирање и финансирање на недвижен имот за поединци. Последователно, таа ќе добие диплома BTS за високо образование за недвижнини како потврда за стекнатото искуство.

Она што Жаде го ​​цени пред сè, е односот со клиентите кои ги придружува на долг рок, чиишто проблеми сака да ги решава иако понекогаш тие се многу големи.

Друг омилен предмет и е организацијата: таа во компанијата иницира изготвување на оперативни процедури за обука и интеграција на идните менаџери. Ја организира структурата така што на глобален начин компанијата и нејзините вработени работат подобро и поефикасно на сите предмети.

Bel Idéal, son nouveau combat - Бел Идеал, нејзината нова борба

🇫🇷   Sa curiosité et son besoin de renouveau ont toujours poussé Jade Benrejdal à relever de nouveaux défis. Avec Bel Idéal, elle trouve la liberté et les moyens de se battre pour ce qui lui tient à cœur : « Avant, j’aidais les personnes à réaliser le rêve de la majorité des Français : devenir propriétaire. Mais certaines personnes ne sont même pas autorisées à rêver « 

Et puis, elle n’oublie pas ce petit village où elle a passé les premières années de sa vie. Là-bas, les enfants n’ont pas de matériel scolaire digne de ce nom, parfois même pas de manteau chaud à mettre l’hiver. « Si j’étais restée là-bas, j’aurais vécu ce qu’ils vivent. ».

En étroite collaboration avec une amie restée au pays, aujourd’hui professeure, elle veut mettre en place des actions pour offrir une vie meilleure, un avenir plus souriant, à ses petits compatriotes.

Bel Idéal est une aventure familiale, que Jade et son époux vivent avec leurs deux enfants, la meilleure manière selon eux de leur transmettre concrètement leurs valeurs.

____________________________________

🇲🇰 Нејзината љубопитност и нејзината потреба за обновување отсекогаш ја туркале Жаде Бенреждал да преземе нови предизвици. Со Бел Идеал, таа ја наоѓа слободата и средства да се бори за она што и е блиску до срцето: „Претходно им помагав на луѓето да го остварат сонот, на мнозинството Французи: да станат сопственици. Но, на некои луѓе не им е дозволено ниту да сонуваат“.

И тогаш, таа не го заборави ова мало село каде ги поминала првите години од животот. Таму децата немаат потребен училишен материјал, понекогаш ни топол капут да облечат во зима. „Ако останев таму, ќе го доживеав ова низ што тие минуваат“.

Во блиска соработка со пријателка од дома, сега професор, Жаде сака да спроведе акции за да им понуди подобар живот, посветла иднина на своите мали сонародници.

Бел Идеал е семејна авантура, која Жаде и нејзиниот сопруг ја живеат заедно со нивните две деца, што според нив е најдобар начин конкретно да им ги пренесат своите вредности.

Nos valeurs - Нашите вредности

🇫🇷   Très présentes et très importantes pour l’équipe de Bel Idéal, c’est autour des valeurs de solidarité, d’accompagnement et de transparence que notre organisation s’est construite.

____________________________________

🇲🇰  Многу присутна и многу важна за тимот на Бел Идеал, е нашата организација да биде изградена околу вредностите на солидарност, поддршка и транспарентност.

Solidarité - Солидарност

🇫🇷  L’idée est de créer une chaine de solidarité. Cela passera par des dons numéraires, certes indispensables, mais surtout par des dons de soi. Chez Bel Idéal, nous pensons qu’au-delà des chiffres, l’entraide et le contact humain peuvent considérablement changer nos vies.

____________________________________

🇲🇰  Идејата е да се создаде синџир на солидарност. Тоа ќе се реализира преку парични донации, кои се од суштинско значење, но пред се преку самодонации. Во Бел Идеал, веруваме дека надвор од бројките, меѓусебната помош и човечкиот контакт можат значително да ни го променат животот.

Accompagnement - Придружба

🇫🇷  Rêver est un droit dont beaucoup se séparent en grandissant, ou en faisant face à la vie quotidienne. Notre action consiste à redonner de l’espoir et faire de ces rêves des réalités, en accompagnant les personnes qui en ont le plus besoin.

____________________________________

🇲🇰 Сонувањето е право кое многумина го делат со растењето или справувањето со секојдневниот живот. Нашата акција е да ја вратиме надежта и да ги оствариме овие соништа, преку поддршка на луѓето на кои им е најпотребна.

Transparence - Транспарентност

🇫🇷  Nous nous voulons irréprochables sur la traçabilité des dons reçus et adressons à nos donateurs les informations sur nos actions. Un rapport annuel est transmis via notre site internet. Sous forme de fonds de dotation, nous mobilisons des moyens financiers, matériels et humains pour accomplir les actions qui nous tiennent à cœur. Nous soutenons également dans leurs missions, des fondations et des associations qui partagent nos valeurs.

____________________________________

🇲🇰 Сакаме да бидеме беспрекорни за следливоста на добиените донации и да им испраќаме на нашите донатори информации за нашите постапки. Годишниот извештај се пренесува преку нашата веб-страница. Како фонд за донации, ние мобилизираме финансиски, материјални и човечки ресурси за да ги спроведеме акциите што ни се важни. Ние, исто така, поддржуваме фондации и здруженија кои ги споделуваат нашите вредности во нивните мисии.